Menu Home Prodotti piaciuti

REGULAMIN SIBOOM


1. INFORMACJE O REGULAMINIE

Niniejszy „Regulamin” określa warunki, na jakich udostępniane są Państwu („Użytkownikom) niniejsza witryna http://www.siboom.pl („Witryna”) oraz Usługi (zdefiniowane poniżej). Wchodząc do Witryny lub korzystając z Usług, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nim i, w razie konieczności, wydrukowanie i zachowanie jego egzemplarza. Użytkownicy nieakceptujący niniejszego Regulaminu winni niezwłocznie zaprzestać korzystania z Witryny i Usług.

W niniejszym Regulaminie termin „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną wchodzącą do Witryny lub korzystającą z Usług, zaś terminy „my” i „Siboom” oznaczają spółkę CODE CLOUD S.R.L.S. (IT) z siedzibą w Neapolu, Via Domenico Fontana 30, Napoli 80136. W niektórych przypadkach świadczenie Usług może być podzlecone innej spółce z grupy Siboom, ale Siboom pozostaje usługodawcą odpowiedzialnym wobec Użytkowników.

2. ZMIANY REGULAMINU
Nieustannie szukamy nowych sposobów na poprawę jakości Witryny i Usług udostępnianych Użytkownikom. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich zamieszczenia w Witrynie. Późniejsze skorzystanie przez Użytkownika z Witryny lub Usług uznaje się za akceptację dokonanych zmian. Jeżeli Użytkownik ma konto w ramach Witryny, Siboom wyśle takiemu Użytkownikowi informację o zmianach w Regulaminie najpóźniej w dniu zamieszczenia zmienionego Regulaminu w Witrynie.

3. OPIS USŁUG
Wstęp
Siboom udostępnia Użytkownikom szereg zasobów internetowych, w tym wyszukiwarkę umożliwiającą dokonywanie wyszukiwań według słów kluczowych i kategorii produktowych, treści, opinie o sklepach i produktach, przewodniki dla kupujących oraz inne narzędzia komunikacyjne („Usługi”) umożliwiające Użytkownikom wyszukiwanie i porównywanie skatalogowanych produktów oferowanych na stronach należących do osób trzecich (zwanych tu „Sprzedawcami”).

Jak działa Siboom?

Wchodzimy w bezpośrednie relacje z markami, którym Użytkownicy mogą zaufać Siboom współpracuje z tysiącami stron i sklepów internetowych w Europie, tak by Użytkownik mógł dokonać wszelkich wyszukiwań i porównań w jednym miejscu. Celem naszego współdziałania z liczną rzeczą innych firm jest to, aby Użytkownik mógł zawsze znaleźć dobre ceny, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż nasza witryna uwzględni wszystkie produkty sprzedawane przez daną witrynę/sklep.

Przykładamy dużą wagę do obsługi klienta
Dbamy o to, by Użytkownicy cieszyli się wysokiej jakości obsługą podczas zakupów, w związku z czym przekazujemy Sprzedawcom wszelkie uzyskane przez nas informacje na temat reklamacji dotyczących niewłaściwej jakości ich usług. W przypadku kolejnych reklamacji, możemy danego Sprzedawcę usunąć z naszej wyszukiwarki.

Chcemy, by wyświetlane przez nas wyniki wyszukiwania były precyzyjne i aktualne

W przypadku lotów i hoteli uzyskujemy informacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Użytkownicy wiedzą, że mogą oczekiwać najświeższych informacji o cenach i dostępności. W przypadku sklepów, w tym internetowych, zwykle zapewniamy aktualizację informacji co kilka godzin, a przynajmniej raz na 24 godziny, dążąc do tego, by cena widoczna u nas była tą samą, która widnieje na ich stronach. Może zdarzyć się, że cena wyświetlana przez nas jest inna, jeśli sklep zmienił swoją zaledwie kilka minut wcześniej, podejmujemy jednak ciągłe wysiłki, by takich sytuacji unikać.

Użytkownik decyduje o sposobie sortowania wyników

Użytkownik może kontrolować kolejność prezentacji wyników zarówno według kryterium ceny, jak i trafności. Kryterium trafności obejmuje między innymi dopasowanie do zadanego wyszukiwania oraz popularność wyniku wśród innych użytkowników.

Zakupy u Sprzedawców
Jeśli Użytkownik chce kupić wybrany produkt z katalogu, powinien przejść do witryny wybranego Sprzedawcy. W przypadku korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawców, a zwłaszcza w przypadku wchodzenia do witryn Sprzedawców za pośrednictwem linków z Witryny w celu dokonania zakupów, Użytkownika obowiązuje regulamin danego Sprzedawcy.

Nie jesteśmy przedstawicielami ani agentami Sprzedawców, nie zajmujemy się też odsprzedażą lub licencjonowaniem skatalogowanych produktów. Nie jesteśmy stroną transakcji ani umów zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedawcą w celu zakupu skatalogowanych produktów i nie ponosimy odpowiedzialności za te produkty. W przypadku pytań, reklamacji i sporów dotyczących produktów, Użytkownik zobowiązuje się kontaktować się bezpośrednio z danym Sprzedawcą lub inną osobą je sprzedającą oraz zobowiązuje się nie włączać Siboom do jakichkolwiek sporów z osobami trzecimi.
Reklamodawcy
Siboom może przedstawiać Użytkownikom, przede wszystkim w formie usług zintegrowanych (np. ogłoszeń reklamowych), swoich partnerów i oferowane przez nich usługi. Siboom może także wyświetlać na swoich stronach linki promocyjne, inaczej zwane linkami sponsorowanymi, przekazami reklamowymi lub ofertami promocyjnymi, do których obejrzenia Użytkownik może być zachęcany podczas korzystania z Witryny.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI Siboom
Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Polityką Prywatności Siboom, która zawiera ważne informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, a także inne informacje dotyczące Użytkownika oraz stosowanych przez Siboom procedur i zasad bezpieczeństwa.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA I HASŁO
Dostęp do niektórych Usług w Witrynie (np. do Recenzji oraz do Biuletynów (Newsletters)) wymaga założenia przez Użytkownika konta w Witrynie. Po zakończeniu procedury rejestracji w Witrynie, Użytkownik otrzymuje hasło oraz oznaczenie konta. Użytkownik odpowiada za zachowanie hasła i konta w tajemnicy, a także za wszelką aktywność na koncie prowadzoną w ramach hasła. Siboom nie ma możliwości weryfikowania tożsamości osób korzystających z Witryny i nie odpowiada za przypadki wykorzystania hasła lub konta Użytkownika przez kogoś innego.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wchodził do Witryny ani korzystał z Usług w celu: (a) szkodzenia małoletnim lub krzywdzenia ich w jakikolwiek sposób; (b) zakłócania funkcjonowania lub przeszkadzania w funkcjonowaniu Witryny i Usług lub serwerów bądź sieci do nich podłączonych, oraz w celu naruszenia jakichkolwiek wymogów, procedur, regulaminów bądź zasad obowiązujących w sieciach podłączonych do Witryny lub Usług; (c) umyślnego lub nieumyślnego łamania obowiązujących przepisów w tym; (d) pobierania, zbierania, przetwarzania, łączenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników; oraz (d) zwielokrotniania, odtwarzania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania i eksploatowania w inny sposób jakiegokolwiek aspektu Witryny.

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać na serwer, nie zamieszczać oraz nie przekazywać pocztą elektroniczną ani w inny sposób: (a) treści niezgodnych z prawdą, nieścisłych, bezprawnych, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych, obelżywych i nienawistnych, treści stanowiących groźbę, zniesławienie lub szykanę, treści naruszających cudzą prywatność, ani treści które w inny sposób poniżają lub zastraszają osoby lub grupy osób ze względu na ich wyznanie, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek i niepełnosprawność; (b) treści naruszających czyjekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa wyłączne („Prawa”); (c) niezamówionych lub nieuprawnionych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków internetowych”, „piramid” oraz innego rodzaju apeli i próśb, chyba że w miejscach do tego przeznaczonych; ani (d) innych materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innego rodzaju kod komputerowy, pliki lub programy, których celem jest zakłócenie, uszkodzenie lub zniszczenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego bądź telekomunikacyjnego, lub ograniczenie jego funkcjonalności.

7. KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI
Witryna ani Usługi nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej lat 18. Wchodząc do Witryny lub korzystając z Usług, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma ukończone 18 lat. Osoby w wieku poniżej lat 18 nie mogą wchodzić do Witryny ani korzystać z Usług. Siboom ma prawo zablokować lub uniemożliwić dostęp do Witryny lub Usług Użytkownikowi, co do którego Siboom poweźmie informację, iż jest w wieku poniżej lat 18.

8. TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownik potwierdza swoją odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, zdjęcia, grafikę, filmy wideo, komunikaty i inne materiały („Treści Użytkownika”) zamieszczane publicznie oraz przekazywane prywatnie przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny lub Usług, w tym poprzez ich przesyłanie na serwer, zamieszczanie oraz przekazywanie pocztą elektroniczną.

Użytkownik udziela Siboom, bezpłatnie i nieodwołalnie, niewyłącznego prawa i licencji, bez ograniczeń terytorialnych oraz z pełnym prawem do udzielania sublicencji, do wszelkich Treści Użytkownika, które zechce on zamieścić w Witrynie, które to prawo i licencja obejmuje korzystanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, adaptacje, publikowanie, tłumaczenie, wykonywanie praw pochodnych, wprowadzanie do obrotu, wykonywanie, wyświetlanie i przedstawianie (w całości i w części) na całym świecie, a także łączenie z innymi utworami, w dowolnych formach, na dowolnych nośnikach oraz z użyciem dowolnych technologii, znanych obecnie lub wymyślonych w przyszłości.

Siboom ma prawo (ale nie obowiązek), według swojego uznania, odmawiać przyjmowania, przenosić oraz usuwać dowolne Treści Użytkownika dostępne za pośrednictwem Usług, jeśli naruszają one Regulamin lub są nie do przyjęcia w innym zakresie.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI
Siboom udostępnia opisy produktów, informacje cenowe, komentarze, opinie użytkowników oraz inne treści („Treści Internetowe”) w odniesieniu do produktów pokazywanych w Witrynie. Umieszczanie Treści Internetowych przez Siboom służy wyłącznie celom informacyjnym i nie oznacza popierania lub promowania żadnych produktów, Sprzedawców i ich usług. Siboom dokłada należytej staranności w celu poprawienia wszelkich błędów i omyłek w najkrótszym praktycznie możliwym terminie po uzyskaniu o nich wiadomości, jednak nie gwarantuje bezbłędności Treści Internetowych ani braku omyłek oraz nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek nieścisłości i błędy w Treściach Internetowych.

10. TREŚCI DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH
Wszelkie Treści Internetowe i Usługi dotyczące usług finansowych, inwestycji oraz obrotu gospodarczego udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do celów związanych z dokonywaniem inwestycji oraz prowadzeniem obrotu gospodarczego. Siboom nie odpowiada za ścisłość, przydatność ani dostępność takich informacji przekazywanych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług, a także za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne czy handlowe podejmowane w oparciu o te usługi.

11. DOSTĘP DO WITRYNY I USŁUG
Siboom nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności i pełnego zakresu działania Witryny, choć próbuje ten cel osiągnąć. Możliwe są przypadki czasowego zawieszenia dostępu do Witryny bez ostrzeżenia w razie awarii systemowej, konserwacji lub napraw, a także z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą mimo dołożenia należytej staranności.
Siboom dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom możliwie najświeższych i najdokładniejszych informacji i danych, zwłaszcza cenowych, o towarach i usługach w Witrynie. Jednakże Siboom nie jest w stanie zagwarantować całkowitej dokładności i kompletności takich informacji i danych, gdyż są one przekazywane do Siboom przez skatalogowanych w Witrynie Sprzedawców na podstawie postanowień stosownej umowy albo za pośrednictwem profesjonalnych baz danych.
W razie różnic pomiędzy informacjami i danymi pojawiającymi się w naszej Witrynie a tymi, które pojawiają się w witrynie Sprzedawcy, decydujące znaczenie mają te drugie.
12. ZMIANY WITRYNY I USŁUG

Siboom zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian całości lub części Witryny i Usług oraz do ich wyłączania tymczasowo lub na stałe, a także do wprowadzania nowych usług, czyniąc to w dowolnym momencie, za zawiadomieniem lub bez zawiadomienia. Użytkownik zgadza się na to, że Siboom nie odpowiada wobec Użytkownika i osób trzecich za jakiekolwiek zmiany i wyłączenia Witryny lub Usług oraz za ich zawieszanie.
W razie zmian Usług wymagających otwarcia konta na Siboom, zawiadamiamy użytkowników wszelkimi stosownymi środkami. Użytkownik może usunąć swoje konto na Siboom zawiadamiając Dział Obsługi Klienta (Consumer Services).
13. ANULOWANIE UPRAWNIEŃ

Użytkownik zgadza się na to, że Siboom może, według swego uznania i z dowolnego powodu, anulować jego hasło i konto w całości lub części, anulować jego dostęp do Witryny i możliwość korzystania z Usług, a także usuwać i odrzucać dowolne Treści w ramach Usług. Siboom może także, według swego uznania i w każdym czasie, zaprzestać świadczenia Usług w całości lub w części, za zawiadomieniem lub bez zawiadomienia.

14. LINKI
Siboom lub osoby trzecie mogą umieszczać linki (łącza) prowadzące do innych witryn lub zasobów internetowych (WWW). Jako że Siboom nie ma kontroli nad tymi witrynami i zasobami, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że Siboom nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność oraz nie popiera i nie promuje treści, reklam, produktów i innych materiałów, które są dostępne w ramach tych witryn i zasobów, i które mogą być z nich pozyskane, a także za nie nie odpowiada. Użytkownik oświadcza i potwierdza ponadto, że Siboom nie odpowiada pośrednio ani bezpośrednio za żadne faktyczne lub zarzucane szkody wyrządzone w związku z korzystaniem lub przez korzystanie z powyższych treści, towarów lub usług dostępnych w tych witrynach i zasobach lub za ich pośrednictwem, przy czym przez korzystanie z nich rozumie się także poleganie na nich. Użytkownik oświadcza, że Siboom nie będzie stroną żadnej transakcji ani umowy z osobą trzecią zawieranej przez Użytkownika, oraz że Użytkownik nie będzie włączać Siboom do swoich sporów z osobami trzecimi.

15. PRAWA AUTORSKIE/LICENCJA
Fakt korzystania przez Użytkownika z Witryny i treści w niej się znajdujących nie oznacza, iż Użytkownik uzyskuje jakiekolwiek prawa do należących do Siboom praw własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych, logotypów, grafiki, zdjęć, animacji, filmów wideo oraz tekstów, ani też do praw własności intelektualnej osób trzecich w ramach Witryny lub jej treści.

Usługi, strony internetowe oraz materiały znajdujące się w Witrynie, a także kod komputerowy elementów składowych Witryny nie mogą być przez Użytkownika zwielokrotniane, odtwarzane, publikowane ponownie, ściągane, zamieszczane, transmitowane, rejestrowane, eksploatowane w celach zarobkowych, redagowane, rozpowszechniane ani wprowadzane do obrotu, chyba że do jego osobistego użytku. Z zastrzeżeniem powyższego, Użytkownik może ściągać nieznaczne fragmenty tych treści na swój twardy dysk w celu ich przeglądania, pod warunkiem że wykonana zostanie co najwyżej jedna kopia.

16. OBOWIĄZKI PRAWNE ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Siboom Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Siboom za umyślne składanie fałszywych oświadczeń (fraudulent misrepresentation) oraz za śmierć lub szkody na osobie wynikające z niedbalstwa Siboom oraz niedbalstwa po stronie Siboom, jego pracowników, agentów i przedstawicieli.

Siboom nie odpowiada w żadnym zakresie za uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika oraz utratę przezeń danych na skutek korzystania z Witryny, i nie może zagwarantować, iż ściągane przez Użytkownika pliki są wolne od wirusów oraz elementów szkodliwych i destrukcyjnych.

Siboom odpowiada za szkody Użytkownika poniesione na skutek naruszenia przez Siboom niniejszego Regulaminu tylko wtedy, gdy szkody te są przewidywalną konsekwencją naruszenia Regulaminu przez Siboom. Szkoda jest nieprzewidywalna, jeśli nie mogła być przewidziana przez Użytkownika i Siboom w chwili akceptowania Regulaminu przez Użytkownika. Nie odpowiadamy za utracone korzyści, które nie były przewidywalne dla Użytkownika i Siboom.

17. ZAWIADOMIENIA
Zawiadomienia dla Użytkownika mogą być przekazywane pocztą elektroniczną albo tradycyjną. Możliwe jest także przekazywanie w ramach Usług zawiadomień o zmianach Regulaminu lub o innych sprawach poprzez ogólne wyświetlenie Użytkownikom zawiadomień lub linków do zawiadomień w ramach Usług.

18. INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH
„Siboom”, „Siboom Compare, Buy, Save” oraz inne logotypy Siboom i nazwy produktów i usług Siboom są znakami towarowymi należącymi do Siboom („Oznaczenia Siboom”). Użytkownik zobowiązuje się do niewyświetlania i niewykorzystywania Oznaczeń Siboom w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Siboom.

19. OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ PRZEDSTAWICIEL DS. PRAW AUTORSKICH Jeśli Użytkownik sądzi, że Treści Użytkownika lub Treści Internetowe naruszają jego prawa własności intelektualnej, prosimy o wysłanie zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia do naszego Działu Prawnego na adres https://siboom.net.

20. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
Użytkownik może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług oraz funkcjonowania Witryny na następujący adres: CODE CLOUD S.R.L.S. , Via Domenivo FOntana 30, Napoli 80128. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, a Użytkownik będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia.

21. WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu korzystania z Witryny oraz Usług niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) z dostępem do Internetu . Witryna może być wyświetlana, a z Usług można korzystać za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 1.7 i wyższe), Mozilla Firefox (wersja 32 i wyższe), Google Chrome (wersja 18 i wyższe), Opera (wersja 12 i wyższe), Safari (wersja 3 i wyższe) . Witryna najlepiej wyświetla się w rozdzielczości [1280x720]. Do prawidłowego wyświetlania się Witryny i korzystania z Usług potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie: [Flash Player].

22. INFORMACJE OGÓLNE
Korzystanie przez Użytkownika z Witryny i Usług podlega niniejszemu Regulaminowi oraz ewentualnie dalszym warunkom i postanowieniom, do których odsyła. Niniejszy Regulamin wraz z takimi dalszymi warunkami i postanowieniami stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Siboom i zastępują wszelkie uprzednie porozumienia między nimi.

W razie sporu między Użytkownikiem a Siboom dotyczącego niniejszego Regulaminu stosuje się prawo obowiązujące w Polsce. Postępowania sądowe przeciw Siboom Użytkownik może wszczynać wyłącznie w Polsce. Fakt, iż Siboom nie wykonuje lub nie egzekwuje określonego prawa bądź postanowienia wynikającego z Regulaminu nie oznacza, iż zrzeka się możliwości jego wykonywania lub egzekwowania w ogóle. Jeśli któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony mimo to uzgadniają, że sąd powinien dążyć do realizacji zamiarów stron wyrażonych w tym postanowieniu, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu będą obowiązywać dalej.

Użytkownik ani Siboom nie mogą przenosić ani cedować praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

  SIBOOM MOBILE

  SIBOOM APP

  AKTUALNOŚCI OFERTY

  Zarejestruj się, aby otrzymywać okresowo najlepsze oferty online za pośrednictwem poczty e-mail. Klikając Subskrybuj, akceptujesz Warunki i Prywatność tej sieci
  Google Shopping Parner
  Info: Cookie - Regulamin - Kontakt - Opublikuj oferty SIBOOM - Copyright © SIBOOM Trademark ™ All right reserved.

  Podajemy najlepsze ceny i oferty z tysięcy sklepów, może się zdarzyć, że ceny mogą się różnić ze względu na niezgodności synchronizacji technicznej.